Ratownicy Marzeń — autorski program profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży.

Bezpośrednim celem zajęć jest wzmocnienie pozytywnego potencjału oraz integracja społeczna.

Typ: program autorski
Odbiorcy:
 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych (wersja JUNIOR)
 • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych
 • uczniowie klas I-II szkół ponadpodstawowych
 • * opcjonalnie rodzice lub/i nauczyciele uczniów uczestniczących w programie
Wielkość grupy: 10 – 30 uczniów
Czas trwania:
 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – 2 godziny dydaktyczne
 • starsi uczniowie – 3 godziny dydaktyczne
 • * opcjonalnie szkolenie dla rodziców lub/i nauczycieli – 1 godzina zegarowa
Zaangażowani trenerzy: 2 trenerów certyfikowanych przez YAQ PROJEKT – Pracownia Rozwoju Społecznego
Formuła: stacjonarna, praca warsztatowa z jedną klasą w sali lekcyjnej
*opcjonalnie online
Sposób realizacji:
 • otwarty i nastawiony na dialog, słuchanie i aktywność uczestników
 • treści ilustrowane nowoczesną i dynamiczną prezentacją multimedialną
 • adekwatne do odbiorców nawiązania do popkultury ułatwiające przekazw
 • ćwiczenia, burza mózgów, praca w grupach, rekwizyty, nagrody
Group 76

Ratownicy Marzeń

Autorski program profilaktyki zintegrowanej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Warsztaty mają charakter motywacyjny. Program realizuje cele profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Tematyka programu

Zajęcia mają charakter motywacyjny. Bezpośrednim celem programu jest wzmocnienie w młodzieży pozytywnego potencjału oraz integracja społeczna, co przekłada się na lepszą atmosferę w grupie rówieśniczej, zwiększenie szacunku, obniżenie poziomu zachowań agresywnych i ograniczenie ryzykownych.

Celem programu jest również wsparcie młodzieży i pomoc w odnalezieniu się w obecnej, postpandemicznej i wywołanej kryzysem humanitarnym na Ukrainie, skomplikowanej sytuacji życiowej oraz nauka umiejętności radzenia sobie w różnych innych sytuacjach kryzysowych, poprzez skierowanie uwagi na kluczowe, z punktu widzenia nastolatka, cele życiowe.

Pozostałe cele:

 • Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych oraz profilaktyka uzależnień behawioralnych.
 • Wzmocnienie roli pozytywnych dorosłych oraz związanego z tym autorytetu jako istotnego czynnika chroniącego.
 • Wskazanie na komplementarną rolę poszczególnych obszarów życia w sposób, który będzie czytelny dla młodego człowieka, tak aby mógł dostrzec ich wzajemny związek.

Ponadto program:

 • skoncentrowany jest na wzmacnianiu poczucia własnej wartości, konkretyzacji marzeń, zachęcie do rozwijania i realizacji zainteresowań,
 • pokazuje wartość przyjaźni i miłości jako relacji, które są silnym źródłem wsparcia w życiu,
 • zachęca do wiary we własne siły oraz uczy umiejętności związanych z asertywnością oraz empatią,
 • zachęca do odkrycia i akceptacji własnej tożsamości, rozpoznania własnych celów życiowych, które nadają poczucie sensu wpływając na ogólne poczucie szczęścia,
 • kładzie nacisk na pozytywną rolę wszystkich uczuć, w tym także uznawanych za trudne, jakimi jest np. złości, smutek i nuda,
 • porusza temat uzależnień behawioralnych, w tym uzależnienia od gier komputerowych oraz uzależnienia od środków psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
 • odwołuje się do pozytywnych skojarzeń popkulturowych związanych ze znanymi wśród młodzieży w różnym wieku motywami, co ułatwia dotarcie z przekazem.

Warsztat uzupełnia blok zajęć realizowany do tygodnia czasu po głównej części programu, w ramach lekcji wychowawczych, na podstawie materiałów i konspektu zajęć, które przekazywane są szkole.

Opcjonalnie szkoła może uzupełnić program o dodatkowe szkolenie dla kadr lub rodziców.

Referencje

Program Ratownicy Marzeń wspiera szkolny program wychowawczy zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej. Spełnia wytyczne Ministra Edukacji w zakresie kształtowania postaw i wychowania do wartości  odwołując się do modelu zrównoważonego rozwoju.

Wyniki badania wstępnego oraz ewaluacji bezpośredniej programu są wykorzystywane do modelowania dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły oraz służą również rozwojowi bazy merytorycznej programów profilaktycznych, tak aby na bieżąco odpowiadała na aktualne potrzeby dzieci młodzieży w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Trenerzy dali się poznać jako osoby rzetelne, kompetentne, (…) swoją wiedzę przekazują w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego ucznia. Tematy omawiane zostały ujęte w nowatorski i interesujący sposób, przez co znacząco podniosły poziom świadomości naszych uczniów.

Dorota Cwiertnia
Dyrektor ZSP w Starej Wsi

Wilamowice​

Wydział Edukacji Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach z pełnym przekonaniem rekomenduje fundację YAQ PROJEKT – Pracownię Rozwoju Społecznego do współpracy z instytucjami samorzadowymi i szkołami.

Alina Konopka
Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego

Tarnowskie Góry

YAQ PROJEKT - Pracownia Profilaktyki Zintegrowanej jest prawnym twórcą programu Ratownicy Marzeń

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją programu Ratownicy Marzeń, zapraszamy do kontaktu.