Fundacja YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego

Idziemy w dobrym kierunku…​

Nasza wizja

Na pierwszym planie stawiamy dobro dzieci i młodzieży. Wspieramy zrównoważony rozwój społeczny oraz integrację środowiska lokalnego. Odpowiadamy na potrzeby społeczne i wychowawcze wzmacniając pozytywny potencjał ludzi i zwiększając poziom ich kompetencji.

Nasza misja

Budując i rozwijając trwałe więzi współpracy, razem wytyczamy nowe, lepsze i skuteczniejsze drogi rozwoju społecznego i osobistego.

Nagrody i certyfikaty

Dlaczego powstała fundacja YAQ PROJEKT – Pracownia Rozwoju Społecznego?

Główne obszary naszego zainteresowania to edukacja, wychowanie dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki problemów społecznych. Współpracujemy również z instytucjami państwowymi, samorządami lokalnymi oraz pracownikami służb społecznych na rzecz wdrażania rozwiązań systemowych.

Aktywnie uczestniczymy w tym procesie korzystając z nowoczesnych narzędzi oraz innowacyjnych metod.

Najważniejsze cele jakie stawiamy sobie w YAQ to:

 1. Wspieranie osób, a w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie profilaktyki, wychowania, nauki, edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
 2. Odpowiadanie na potrzeby społeczne i wychowawcze wzmacniając pozytywny potencjał ludzi i zwiększając poziom ich kompetencji.
 3. Aktywny udział w zrównoważonym rozwoju społecznym oraz integracji środowiska lokalnego przez budowę trwałych więzi współpracy z instytucjami państwowymi, samorządami lokalnymi oraz pracownikami służb społecznych.
 4. Wspieranie rozwoju osób, organizacji i firm opartego na uniwersalnych wartościach, wzajemnej współpracy, szacunku i uczciwości,
 5. Wdrażanie systemowych rozwiązań w obszarze edukacji, wychowania oraz profilaktyki korzystając z nowoczesnych narzędzi oraz innowacyjnych metod.
 6. Promocja i rozwój modelu profilaktyki zintegrowanej i logoprofilaktyki.

YAQ a rozwój zrównoważony

Podpisujemy się pod strategią tzw. zrównoważonego rozwoju społecznego czyli takiego, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie (definicja sformułowana przez G.H. Brundtlanda, sekretarza generalnego ONZ, na konferencji w 1987). Nierówność wskazywana była wówczas jako największy problem środowiskowy, stanowiący fundamentalną barierę rozwoju.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju znajduje się także w polskiej konstytucji w art. 5: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”

Zgodnie z  Human Development Report największe szanse na trwały i zrównoważony rozwój społeczny daje „postawienie człowieka w centrum rozwoju, chroniącego zarówno szanse życiowe przyszłych pokoleń, jak i szanse pokoleń obecnych oraz szanującego systemy naturalne, od których zależy wszelkie życie” (por. dr Ryszard Szarfenberg, „Globalne strategie rozwoju społecznego”, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski, 2009).

Sądzimy, że dla realizacji założeń zrównoważonego rozwoju niezbędne są: podmiotowość jednostki oraz zintegrowane podejście do polityki społecznej (por. dr Wanda Nagórny „Polityka społeczna a zrównoważony rozwój” Prace Naukowe Akademii i im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias, 2011, z. V).

Jak dokonuje się rozwój społeczny?

W swoim najprostszym znaczeniu, rozwój społeczności polega na bezpośredniej pracy wspierającej aktywność i samoorganizację na poziomie indywidualnych społeczności.

Głównym celem prac na rzecz rozwoju społeczności jest wspólne przyczynianie się do zmian na lepsze poprzez:

 • określanie potrzeb i praw społeczności, jej obowiązków oraz szans, jakie przed nią stoją,
 • działania, poprzedzone odpowiednim planowaniem i organizacją,
 • ocenę skuteczności działań i wyników, jakie przyniosły,
 • niwelowanie niesprawiedliwości,
 • zwalczanie dyskryminacji.

Dąży się do tego poprzez:

 1. budowanie kapitału społecznego,
 2. świadczenie usług,
 3. wolontariat i służbę społeczną,
 4. wzrost ekonomicznej wartości działań społecznych,
 5. budowanie możliwości w określonych horyzontach czasowych,
 6. rozwój społeczności,
 7. stosowanie wskaźników.

Słowo „YAQ” pochodzi z języka krymskotatarskiego i oznacza „kierunek”.

Kultura plemion koczowniczych, z których pochodzą Tatarzy krymscy oddaje dynamikę procesów zachodzących w społeczeństwach, które będąc w nieustannym rozwoju również są w drodze i przenoszą się z miejsca na miejsce w historii, czasie i przestrzeni obierając swój niepowtarzalny kierunek. Chcąc uczestniczyć w tym procesie również stajemy się nomadami.

Każde środowisko społeczne charakteryzuje się własną dynamiką i zmiennością. Czerpiąc z dotychczasowego doświadczenia i historii nieustannie szuka nowych dróg rozwoju.

Także i my zadajemy sobie od początku naszej działalności (stale dzisiaj) pytanie o właściwe kierunki, jakie powinniśmy obierać, żeby właściwie realizować złożone cele.