Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego z siedzibą w Woźnikach (dalej: YAQ).
  2. Kontakt z nami możliwy jest poprzez email biuro@programyprofilaktyczne.pl. 
  3. Dane osobowe udostępnione Administratorowi poprzez listę obecności/listę uczestników wydarzenia organizowanego lub współorganizowanego przez YAQ, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umożliwienia udziału w tych wydarzeniach.
  4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane.
  5. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  6. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i sprawozdawczych Administratora.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.